• Insha-Allah On Friday After Asr, Nikah Of Adnan S/O Yusuf Osman To D/O Mohammed Sameer Abdoola

  • Insha-Allah On Sunday After Asr, Nikah Of Zaakir S/O Salim Omar To D/O Moosa A.K Peer

  • Insha-Allah From Saturday, Asr Azaan: 5:45pm & Asr Salaah: 6:00pm

  • Insha-Allah From Monday, Esha Azaan: 8:35pm & Esha Salaah: 8:45pm